Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, Karika Casas (Karikacasas SCP, Calle Grande 15, Lomo Salas (Telde), Espana, 35215), továbbiakban Szolgáltató, Szerződést köt a szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel, továbbiakban Vevő.

Szerződő felek

Vevő: A Karika Casas szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vevő. 

Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint utazásszervezés szolgáltatást nyújtó Karika Casas, továbbiakban Szolgáltató

1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül ha az Vevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2017. augusztus 10-től határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Szerződéses fogalmak:

A szolgáltatás: Szervezés 

Foglalás: Foglalás kizárólag a honlapon feltüntetett tételek közül lehetséges. A Szolgáltató az Vevő által megadott e-mail címre küldi el a foglalás és vásárlás visszaigazolását és az átutalás díjáról szóló számlát. A rendezvény feltételei a honlapon és a visszaigazolásban is megtalálhatók. A visszaigazolás tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát és a foglalási díjról kiállított számlát.

Foglalás véglegesítés, érvényesítés:
A Foglalás a részvételi díj megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek:
A Karika Casas által biztosított szolgáltatás igénybevételéhez az Vevő részéről a vételár 100 %-ának online, kártyás megfizetésére van szükség. A vásárlás megtörténte után a Szolgáltató biztosítja a programon való részvétel feltételeit. A Szolgáltató a program pontos helyszínét az Vevő részére megküldi. A Szolgáltatás az Vevő részéről nem visszaváltható.

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

A Karika Casas hivatalos engedéllyel rendelkező apartmanokat ad ki Gran Canaria területén.

7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

7.1. A foglalás a Szolgáltató honlapján, az Vevő által bankkártyával történő fizetéssel jön létre, így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ASZF automatikus elfogadását jelenti. Vevő elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vevő részére.

7.2. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.3. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ASZF-re.

7.4. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.5. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét.

8. A foglalás visszautasítása, szerződés megszűnése.

8.1. A Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Vevő:

1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét.

9. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

9.1. A Szolgálató köteles a Vevő tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

9.2. A területen hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10. Bankkártyás online fizetési rendszer feltételei:

10.1. A Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

10.2. A Szerződés akkor jön létre, ha a fenti pont értelmében a Vevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.

10.3. Az Vevő a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti.

10.4. Foglalás akkor jön létre, amikor a Vevő a foglalást végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vevő fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.
Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD, MAESTRO és American Express

11. Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége:

11.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást az Vevő részére folyamatosan biztosítja az Vevő fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

11.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

11.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA)-t, a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó kivételével.

11.4. A Szolgáltató az Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – az Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

11.5. Vevő bejelentések, panaszok kezelése
Az Vevő a fenti banki szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltatónak online ügyfélszolgálatán a karikacasas@gmail.com e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 5 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja az Vevőt. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató az Vevő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

12. A Vevő jogai és kötelezettségei

12.1. Az Vevőnak a bankkártyás fizetés megkezdés előtt meg kell adnia a pontos adatait a honlapon, az esetleges probléma elkerülése végett.

12.2. Az Vevő adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget.

12.3. Az Vevő kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól az Vevő csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát az Vevő nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

13. Bankkártyás Online fizetési rendszer

13.1. A bankkártyával való fizetés a Barion Payment Zrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül.

13.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirtokos vagy megrendelő Vevő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

13.3. Az Vevő hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az Vevő kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

13.4. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD, MAESTRO és American Express

Adatvédelem

A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére (Jelenlegi: 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII.  Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.